Оферта

ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

про надання послуг із продажу кондитерських товарів.

Прочитайте текст даної оферти і якщо Ви не згодні з яким-небудь пунктом цієї оферти, чи не зрозуміли будь-який пункт цієї оферти, пропонуємо Вам відмовитися від послуг Виконавця, або уточнити інформацію, що Вас цікавить за телефоном +38 (063) 505 84 67 чи написавши електронний лист за адресою: info@greenchef.ua

У випадку прийняття умов даної публічної оферти, Ви погоджуєтеся з усіма умовами оферти і підтверджуєте, що Вам зрозумілі всі її положення.

Пропозиція (публічна оферта)

Викладений нижче текст Договору, адресований фізичним особам і є офіційною публічною пропозицією (відповідно до ст. 641 Цивільного кодексу України) фізичної особи ЯНИ СТРЕЛЬЦОВОЇ, названої в подальшому як «Виконавець» на визначених Договором умовах, згідно з обраним переліком послуг, розміщених на Сайті Виконавця у розділі «Навчання».

Договір вважається укладеним в порядку ст. 642 Цивільного кодексу України і набуває сили договору приєднання з моменту здійснення Вами дій, передбачених п. 4.5. цього Договору, що означають повне і беззастережне прийняття Вами всіх умов Договору без будь-яких виключень та/або обмежень (акцепт).

Загальні положення
Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, а також всіма правами і повноваженнями, необхідними і достатніми для укладання і виконання Договору відповідно до його умов.

Чинна версія даного Договору завжди розміщена на Сайті Виконавця і в обов’язковому порядку є доступна для ознайомлення Замовнику до моменту здійснення ним акцепту умов Договору.

Терміни, що використовуються в цьому Договорі
«Замовник» — фізична особа, що досягла 18-річного віку, яка має повну цивільну дієздатність, яка отримує від Виконавця послуги, спрямовані на підвищення його рівня володіння іноземною мовою.
«Сайт Виконавця» — сукупність веб-сторінок, доступних у мережі Інтернет під доменним ім’ям greenchef.ua.
Надалі по тексту Договору Замовник і Виконавець також називаються разом «Сторони», а кожен окремо «Сторона».
Предмет Договору
Предметом цього Договору є надання Виконавцем послуг Замовнику, спрямованих на надання товарів і послуг, згідно з обраним переліком послуг і товарів, розміщених на Сайті Виконавця у розділі «ПРОДУКЦІЯ», «КОРПОРАТИВНІ», «ДЕКОР» на визначених Договором умовах.
Порядок укладення Договору:
Договір укладається між Замовником і Виконавцем у формі договору приєднання (ст. 634 Цивільного кодексу України).
Акцепт умов Договору означає повне і беззастережне прийняття Замовником всіх умов Договору, без будь-яких виключень та/або обмежень і рівносильний укладенню двостороннього письмового Договору про надання послуг Замовнику, спрямованих на отримання товарів та послуг Виконавцем, згідно з обраним переліком послуг, розміщених на Сайті Виконавця у розділі «ПРОДУКЦІЯ», «КОРПОРАТИВНІ», «ДЕКОР».
Акцептом умов Договору є здійснення Замовником дій, визначених п. 4.4. Договору.
Замовник здійснює акцепт Договору після ознайомлення з його умовами, викладеними на Сайті Виконавця шляхом сукупного або окремого виконання будь-якої з наступних дій:
заповнення Замовником спеціалізованої форми Заявки, розміщеної на Сайті Виконавця;
здійснення оплати Замовником послуг та товарів Виконавця згідно тарифів, вказаних на Сайті Виконавця.
Будь-яка з вказаних у п. 4.4. дій в окремості, яка виконана Замовником, свідчить про те, що Замовник ознайомлений з даним Договором і згодний з його умовами в повному обсязі.
Термін акцепту не обмежений.
Внесення передплати за відповідний курс є підтвердженням заявки на відповідний курс та період занять.
Договір вважається укладеним і вступає в силу з моменту акцепту і діє протягом усього терміну отримання послуг, або до моменту розірвання на підставах, визначених умовами Договору та/або нормами чинного законодавства України.
Укладання Договору означає, що Замовник:
у необхідному для нього обсязі ознайомився з правилами надання послуг;
визнає безумовну професійну придатність Виконавця і правила здійснення всіх дій, описаних в цьому Договорі;
приймає всі умови вказаного Договору без зауважень.
Порядок розрахунків
Послуги надаються Замовнику на попередній платній основі шляхом оплати Замовником обраних товарів чи послуг відповідно до Тарифів, вказаних на Сайті Виконавця, або у момент передачі цих послуг Виконавцем чи уповноваженими ним особами.
Оплата, внесена Замовником за послуги, у разі одностороннього припинення договору Виконавцем у зв’язку з порушеннями умов даного Договору з боку Замовника, не повертається.
Оплата послуг Виконавця, а також інших фінансових зобов’язань Замовника перед Виконавцем, які можуть виникати у відповідності з вимогами цього договору, здійснюються відповідно до Закону України Про захист прав споживачів | від 12.05.1991 № 1023-XII.
Права та обов’язки Виконавця
Виконавець зобов’язаний:
До початку надання послуг надати для ознайомлення Замовнику цей Договір та інформацію про товари і послуги шляхом публікації на Сайті Виконавця;
Організувати доставку товарів чи виконання послуг Замовника відповідно до обраних товарів чи послуг;
Попередити про відміну або перенесення замовлення завчасно. Виконавець не несе відповідальності за несвоєчасне попередження у випадку, якщо Замовником було надано неактуальні контактні дані;
Виконавець має право:
Здійснювати заміну окремих компонентів чи відміну замовлення Замовника у разі об’єктивних причин – немає продуктів в наявності, Виконавець не встигне зробити замовлення до вказаної дати Замовника, проблеми зі службами доставки тощо.
Виконавець залишає за собою право здійснювати заміну рецептури товарів.
Не надавати послуги Замовнику, котрий перебуває у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння.
Призупинити надання послуг при несвоєчасному виконанні Замовником своїх фінансових зобов’язань перед Виконавцем.
Вносити в односторонньому порядку зміни в цей Договір, в тому числі і в діючі Тарифи на товари і послуги, з попередньою їх публікацією на Сайті Виконавця. Зміна вартості товарів і послуг не поширюється на Замовників, які здійснили 100% передоплату за обраний товар чи послугу.
Права та обов’язки Замовника
Замовник зобов’язаний:
Упродовж усього періоду надання послуг дотримуватися умов цього Договору.
При заповнені Заявки повідомляти (власноруч вносити) достовірні персональні дані і відомості.
Взаємодіяти з Виконавцем в усіх напрямках навчання Замовника.
Під час отримання послуг сумлінно виконувати рекомендації та поради Виконавця.
Замовник має право:
Користуватись послугами згідно умов даного Договору;
Вимагати від Виконавця виконання вимог даного Договору;
Обирати із запропонованих Виконавцем послуг додаткові послуги;
Знайомитися з порядком та умовами здійснення навчального процесу та наданням послуг Виконавцем;
Вносити пропозиції щодо покращення роботи Виконавця;
Брати участь у заходах Виконавця.
Відповідальність сторін
Виконавець несе відповідальність перед Замовником у розмірі документально підтвердженої суми Передоплати за ненадані послуги чи товари.
Виконавець не несе відповідальності за збитки Замовника, що виникли в результаті відмови від надання послуг у відповідності з вимогами даного Договору.
Виконавець несе відповідальність тільки за ті зобов’язання, які вказані в Договорі та чинному законодавстві України.
Замовник несе всю відповідальність за достовірність відомостей, вказаних ним у Заяві Замовника. У випадку якщо Замовник не вказав, або невірно вказав персональні дані, Виконавець не відповідає за збитки Замовника , понесені в результаті відмови в поверненні передоплати, наданні та доставці товарів і послуг та/або здійснення інших дій внаслідок неможливості правильної ідентифікації Замовника.
В інших випадках невиконання або неналежного виконання своїх зобов’язань за Договором Сторони несуть відповідальність згідно законодавства України, з урахуванням умов Договору.
Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов’язань за даним Договором, якщо це стало наслідком обставин непереборної сили, що виникли після набуття чинності даного Договору в результаті подій надзвичайного характеру, які не могли бути передбаченими та яким неможливо було запобігти розумними заходами.
У випадку порушення Замовником умов цього Договору Виконавець не несе відповідальності за ті зобов’язання, які вказані в Договорі.
Зміни і розірвання Договору
Виконавець має право в односторонньому порядку вносити зміни в Договір, шляхом публікації змін на Сайті Виконавця. Зміни вступають в силу з моменту публікації, якщо інший термін вступу змін в силу не визначений додатково при їх публікації.
При внесенні Виконавцем у Договір істотних змін, що впливають на можливість використання послуг Замовником, Виконавець повідомляє про них Замовника, шляхом публікації їх на Сайті Виконавця не менше ніж за добу до вступу змін у силу.
Договір може бути розірвано у наступних випадках:
При прийняті Замовником рішення про відмову від отримання послуг чи товарів і повідомленні Виконавця про це рішення шляхом письмової заяви.
На інших підставах, передбачених цим Договором та/або чинним законодавством України.
Вирішення суперечок
Всі суперечки і розбіжності, що виникли або могли виникнути з приводу невідповідного виконання вимог даного Договору, підлягають вирішенню шляхом переговорів на підставі письмового звернення однієї зі Сторін до другої.
Виконавець після отримання від Замовника претензії, зобов’язаний протягом 5 (п’яти) робочих днів її розглянути та направити Замовнику послуг письмову вмотивовану відповідь.
Якщо суперечка між Сторонами не буде розв’язана в претензійному порядку, будь-яка із Сторін має право звернутися за розв’язанням суперечки в суд за місцем знаходження Виконавця.
Інші положення
Замовник гарантує, що всі умови цього Договору йому зрозумілі і він приймає їх безумовно і в повному обсязі.
З питань, що не є врегульованими цим Договором, Сторони зобов’язуються керуватися нормами чинного законодавства України.
Сторони домовилися, що всі виключні майнові права на об’єкти інтелектуальної власності, які створені Виконавцем та надаються Замовнику в процесі надання послуг, у тому числі передбачені Цивільним Кодексом України, Законом України «Про авторське право і суміжні права», Бернською конвенцією про охорону літературних і художніх творів (Паризького акту від 24.07.1971, зміненого 02.10.1979), Всесвітньою конвенцією про авторське право 1952 року, а також іншими міжнародними нормативно-правовими актами, а саме:
– право на використання об’єкта інтелектуальної власності,

– виключне право дозволяти використовувати об’єкт інтелектуальної власності,

– виключне право перешкоджати неправомірному використанню об’єкта інтелектуальної власності, у тому числі забороняти таке використання,

– а також інші права, які існують на сьогодні або будуть існувати в майбутньому,

належать Виконавцю.

Сторони зобов’язуються відповідно до вимог Сторони забезпечити захист персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010 року №2297-VI, забезпечити належний захист персональних даних від незаконної обробки, а також від незаконного доступу до них, в тому числі вжиття необхідних заходів щодо недопущення розголошення персональних даних Замовника та/або іншими уповноваженими особами Сторін, яким такі персональні дані було довірено або які стали їм відомі у зв’язку з виконанням обов’язків за цим Договором.
Виконавцем за цим договором є:
Фізична особа ЯНА СТРЕЛЬЦОВА.

Адресою Виконавця за цим Договором є:

02000, місто Київ, вулиця Шутова, 16

Контактний телефон: +38 (063) 505 84 67.